Voorbeeld contract


Binnen HzH kennen wij 2 contracten: een voor het plaatsen van een hond en een voor het opvangen van een hond. De strekking van beide contracten is hieronder te vinden. Omdat het voor zich spreekt dat er persoonsgegevens en handtekeningen opstaan, hebben wij dat deel hier weggelaten.


Plaatsingscontract 1. De contractant verklaart de hond (naam, ras, geslacht, kleur, leeftijd en chipnummer), in eigendom zijnde en blijvende van HzH als houder onder zijn/haar hoede en volledige verantwoording te hebben genomen.

 2. HzH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de door het dier aangerichte schade, in welke vorm dan ook en onverschillig of deze schade in of buiten overmacht van de contractant geschiedt.

 3. Weggeven, herplaatsen, verkopen of (doen) doden van het dier, zonder voorafgaande toestemming van HzH is niet toegestaan.

 4. indien het dier onverhoopt niet langer bij contractant kan blijven, streven contractant en HzH naar een passende oplossing. De contractant is en blijft hiervoor verantwoordelijk Indien dit kosten met zich meebrengt, komen deze voor rekening van contractant. Het afstaan of overdragen van het dier aan een asiel is niet toegestaan. Het eerste jaar na plaatsing helpt HzH actief met de herplaatsing van het dier. Hierna zal HzH in het geval van herplaatsing alleen ondersteuning bieden. Het dier moet altijd onder HzH contract worden geplaatst.

 5. Bij vermissing dient de contractant dit binnen 5 dagen aan HzH te melden. Tevens dient deze vermissing bij de daarvoor ge-eigende instanties te worden gemeld (politie, lokale dierenasiels, Amevedi, etc).

 6. De contractant verklaart het dier goed te zullen verzorgen, goede huisvesting en voeding te geven en niets te doen of te laten dat het welzijn van het dier negatief kan beïnvloeden.

 7. Het dier mag niet worden gebruikt voor zakelijke bezigheden, waaronder fokken. Indien het dier niet is gesteriliseerd/gecastreerd draagt de contractant hiervoor zorg: dit dient plaats te vinden voordat het dier 8 maanden oud is.

 8. Voordat het dier in opvang bij HzH kwam, is het gevaccineerd tegen Hondenziekte, Parvo, HCC, Parainfluenza en Rabi's. Contractant dient het dier ieder jaar herhalingsvaccinatie tegen boven-genoemde ziekten te laten geven, door een erkend dierenarts, eventueel aangevuld met vaccinaties conform ter plaatse geldende normen.

 9. In geval van ziekte of ongeval roept de contractant hulp in van een dierenarts, voor rekening van de contractant.

 10. Betreffende de gezondheid van het dier kan HzH alleen aansprakelijk worden gesteld voor ziekten waarvan aannemelijk gemaakt kan worden dat de aandoening of besmetting is ontstaan tijdens het verblijf bij (een vertegenwoordiger van) HzH.

 11. Alle dierenartskosten voor ziekten of aandoeningen anders dan genoemd in artikel 9 zijn voor rekening van de contractant.

 12. Indien het dier door ziekte ingeslapen dient te worden, mag dit alleen door een erkend dierenarts worden gedaan, waarbij HzH hiervan vooraf op de hoogte gebracht dient te worden.

 13. Contractant zal elke verandering in zijn/haar woonadres binnen 7 dagen doorgeven aan HzH.

 14. HzH heeft het recht zowel voorafgaand aan als ook na plaatsing een huisbezoek te doen. Dit kan worden gedaan om zich ervan te overtuigen dat het dier in orde is en gehouden en verzorgd wordt conform de voorwaarden in dit contract.

 15. Op verzoek van HzH toont contractant zowel het dier als alle informatie betreffende het dier.

 16. Indien de contractant enige voorwaarde niet nakomt, verbeurt de contractant hiermee een direct opeisbare boete aan HzH van € 250,=. HzH behoudt zich onverminderd het recht voor verdere juridische stappen te ondernemen. In geval van overtreding van een der contract-voorwaarden, kan HzH het dier terugvorderen zonder enige formaliteit of vergoeding.

 17. Geen enkele mondelinge overeenkomst of afspraak kan dit contract veranderen. Veranderingen moeten schriftelijk door HzH worden afgegeven, voorzien van ondertekening door beide partijen.

 18. De contractant steunt het werk van HzH door het betalen van een bijdrage ten bedrage van € 360,=. Dit bedrag geldt als een bijdrage in de algemene kosten van HzH en kan niet worden gezien als koopsom voor het dier.

 19. Een ingevulde en ondertekende vragenlijst over de woon- en leefomstandigheden van contractant en het dier maakt deel uit van deze overeenkomst.Opvangcontract 1. Het opvanggezin en HzH spreken af dat HzH tot een nader door haar te bepalen datum de hond (naam, ras, geslacht, kleur, leeftijd en chipnummer), overdraagt aan de contractant.

 2. De contractant zal HzH geen kosten in rekening brengen welke gepaard gaan met de reguliere verzorging van de hond.

 3. De contractant zonder schriftelijke afspraken met HzH ook geen andere kosten aan HzH in rekening kan brengen.

 4. Indien diergeneeskundige hulp gewenst dan wel noodzakelijk is, zal de contractant hiertoe vooraf contact met een vertegenwoordiger van HzH opnemen. Eerst na instemming van HzH komen de hiermee gepaard gaande kosten in aanmerking voor vergoeding door HzH.

 5. De contractant verklaart genoemde hond op het eerste verzoek van HzH aan haar dan wel aan een door HzH aangewezen persoon over te zullen dragen.

 6. Indien de contractant in gebreke blijft ook nadat hij HzH schriftelijk is gemaand alsnog binnen 5 dagen tot overdracht over te gaan, verbeurt de contractant hiermee een direct opeisbare boete aan HzH van € 250,-. Deze boete wordt verhoogd met de op dat moment geldende bijdrage voor adoptie en eventuele verdere door HzH gemaakte of te maken kosten. HzH behoudt onverminderd het recht via de rechter nakoming van deze overeenkomst te vorderen.